Wolfs Conservation and Restoration

Algemene Voorwaarden

ALGEMENE VOORWAARDEN van toepassing op overeenkomsten met leden van de rechtspersoonlijkheid bezittende vereniging Restauratoren Nederland(RN) en hun opdrachtgevers en offertes afkomstig van leden van Restauratoren Nederland.

I ALGEMEEN
1.1 Deze voorwaarden zijn van toepassing op overeenkomsten tussen
opdrachtgevers en opdrachtnemers, lid van Restauratoren Nederland,
alsmede op alle offertes, gedaan door een lid van Restauratoren
Nederland, met betrekking tot de in paragraaf 1.4 omschreven
werkzaamheden.
1.2 Een van deze voorwaarden afwijkend beding is slechts geldig wanneer
dat beding schriftelijk door opdrachtnemer is geaccepteerd.
1.3 Opdrachtnemer zal als een goed huisvader voor de eigendommen van
opdrachtgever zorgen.
1.4 Onder ‘werkzaamheden’ worden verstaan: de conservering, het
restaureren en het herstellen van voorwerpen van kunst en cultureel
erfgoed, alsmede het geven van adviezen, het leveren van goederen
en het verlenen van diensten.
1.5 Opdrachtnemer zal de werkzaamheden naar beste weten en kunnen
uitvoeren, gebruikmakend van de stand der wetenschap zoals die op
enig moment kenbaar is voor een zorgvuldig handelend restaurator, en
met inachtneming van de Ethische Code zoals die ten tijde van het
uitbrengen van de offerte danwel, indien een overeenkomst wordt
gesloten zonder dat voordien een offerte is uitgebracht, bij het
aangaan van de overeenkomst, door de algemene ledenvergadering
van Restauratoren Nederland is vastgesteld.

II OFFERTES
1.2 Alle offertes zijn vrijblijvend, tenzij uitdrukkelijk anders is vermeld.
2.2 Opdrachtnemer is gerechtigd een honorarium in rekening te brengen
voor het uitbrengen van een offerte, indien zulks van tevoren aan
opdrachtgever is meegedeeld. Voorzover opdrachtnemer ten behoeve
van de offerte kosten heeft te maken, zijn deze kosten voor rekening
van opdrachtgever.

III OVEREENKOMST
3.1 Elke overeenkomst komt tot stand door schriftelijke opdrachtverlening
door opdrachtgever en acceptatie door opdrachtnemer. Bij gebreke
van schriftelijke acceptatie door opdrachtnemer wordt de
overeenkomst geacht tot stand te zijn gekomen op het tijdstip dat
opdrachtnemer een aanvang neemt met zijn werkzaamheden.
3.2 Opdrachtnemer is te allen tijde, bij de uitvoering van de overeenkomst,
gerechtigd gehele of gedeeltelijke vooruitbetaling te verlangen van de
overeengekomen vergoeding en/of de te maken kosten en is
gerechtigd de uitvoering van de overeenkomst op te schorten tot het
tijdstip dat vooruitbetaling heeft plaatsgevonden.
3.3 Opdrachtgever staat in voor de juistheid en de volledigheid van de
door hem aan opdrachtnemer verstrekte gegevens over het te
behandelen voorwerp en bewaaromstandigheden. Hij zal meer in het
bijzonder zijn kennis van gebreken in dat voorwerp zo tijdig aan
opdrachtnemer meedelen dat deze bij het uitbrengen van een offerte
of bij het uitvoeren van de overeenkomst daarmee rekening kan
houden.
3.4 Wijzigingen, niet beperkt tot verslechteringen, in de conditie van het
voorwerp waarop een offerte betrekking heeft, ontstaan tussen het
uitbrengen van de offerte en de aanvaarding van de opdracht geeft
opdrachtnemer het recht de overeenkomst niet te aanvaarden dan wel
te beëindigen of deze op gewijzigde condities te aanvaarden en uit te
voeren mits hij die gewijzigde condities aan opdrachtgever kenbaar
heeft gemaakt en deze niet terstond schriftelijk heeft laten weten van
voortzetting van de overeenkomst af te willen zien. In geval van
beëindiging is opdrachtgever gehouden tot vergoeding van de tot dan
door opdrachtnemer gemaakte kosten en tot betaling van de tot dan
opgebouwde honorariumaanspraken.
3.5 Indien tijdens het uitvoeren van de overeenkomst door aan het
voorwerp van de overeenkomst gerelateerde omstandigheden de
overeengekomen werkzaamheden niet kunnen worden uitgevoerd, zal
opdrachtnemer dat aan opdrachtgever melden. Bij gebreke van
overeenstemming over het voortzetten van de overeenkomst, al dan
niet op gewijzigde condities, zal de overeenkomst zijn beëindigd, in
welk geval opdrachtgever gehouden is tot vergoeding van de tot dan
door opdrachtnemer gemaakte kosten en betaling van de tot dan
opgebouwde honorariumaanspraken.

IV INTELLECTUELE EIGENDOMSRECHTEN EN VERMELDINGEN
4.1 Alle intellectuele eigendomsrechten met betrekking tot door
opdrachtnemer of in opdracht van opdrachtnemer vervaardigde
ontwerpen, tekeningen, monsters, documentatie en foto’s verblijven bij
opdrachtnemer. Het is opdrachtgever niet toegestaan om deze te
verveelvoudigen en openbaar te maken dan na schriftelijke
toestemming van opdrachtnemer. Voor elke openbaarmaking of
verveelvoudiging in strijd hiermee is opdrachtgever aan opdrachtnemer
een onmiddellijk opeisbare boete verschuldigd ten belope van €5.000,-
onverminderd de aanspraak van opdrachtnemer op schadevergoeding.
4.2 Opdrachtnemer is bevoegd om door hem of in zijn opdracht
vervaardigde ontwerpen, tekeningen, monsters, documentatie en
foto’s openbaar te maken en te verveelvoudigen ten behoeve van de
promotie van zijn bedrijfsmatige activiteiten en ten behoeve van
publicaties van voorlichtende of wetenschappelijke aard, tenzij bij
acceptatie van de opdracht de opdrachtnemer schriftelijk afziet van
dergelijk gebruik.
4.3 Elke vermelding of publicatie door opdrachtnemer, al dan niet gestaafd
door documentatie en/of certificaten, geschiedt naar beste weten en
kunnen en overeenkomstig de op dat moment voor eenieder kenbare
stand der wetenschap.
4.4 Aan opdrachtnemer gedane vermeldingen, al dan niet gestaafd door
documentatie en/of certificaten, kunnen geen rechten worden
ontleend.

V WIJZIGINGEN IN DE OPDRACHT
5.1 Hogere kosten, waarin begrepen kosten die voortvloeien uit een extra
tijdsbesteding door opdrachtnemer, ten gevolge van door
opdrachtgever gewenste wijzigingen in de oorspronkelijke opdracht,
zijn voor rekening van opdrachtgever. Wijzigingen die leiden tot een
vermindering van kosten worden evenzeer verrekend; een wijziging die
leidt tot een lagere tijdsbesteding door opdrachtnemer leidt slechts tot
verlaging van de overeengekomen honorariumaanspraak indien
opdrachtnemer daarmee schriftelijk heeft ingestemd.
5.2 Voorzover een levertijd is overeengekomen, zal deze geacht zijn
stilzwijgend te zijn aangepast aan door opdrachtgever verlangde en
door opdrachtnemer geaccepteerde wijzigingen van de overeenkomst.
5.3 Opdrachtnemer is bevoegd om specificaties van te gebruiken of te
leveren producten te wijzigen in producten die in geringe mate
afwijken van de oorspronkelijk overeengekomene.
5.4 Opdrachtnemer is bevoegd om andere producten te gebruiken of te
leveren dan die waarop de overeenkomst of de offerte betrekking had
en daar in meer dan in geringe mate van afwijken, na opdrachtgever
daarvan in kennis te hebben gesteld.

VI PRIJZEN
6.1 De door opdrachtnemer opgegeven prijzen zijn, tenzij anders bepaald,
exclusief BTW en exclusief eventuele kosten van assurantie, transport,
installatie en verpakking.
6.2 Opdrachtnemer is gerechtigd om na de offerte of na het aangaan van
de overeenkomst opkomende prijsverhogingen, die het gevolg zijn van
na dat tijdstip ingevoerde of verhoogde belastingen, invoerrechten of
andere heffingen van overheidswege, door te berekenen, alsmede
koerswijzigingen van valuta of wijzigingen van grondstofprijzen.

VII LEVERINGSTERMIJNEN
7.1 Opgegeven levertijden gelden immer bij benadering en nimmer zal een
levertijd kunnen gelden als een fatale termijn.
7.2 De werkzaamheden van opdrachtnemer gelden als voltooid op het
tijdstip dat opdrachtnemer dat aan opdrachtgever meedeelt. Vanaf dat
tijdstip verblijven de voorwerpen waarop de overeenkomst betrekking
heeft voor rekening en risico van opdrachtgever bij opdrachtnemer.
7.3 Indien opdrachtgever niet binnen tien werkdagen na kennisgeving van
de voltooiing van de opdracht deze voorwerpen onder zich heeft
genomen, is opdrachtnemer gerechtigd om een bewaarloon in
rekening te brengen overeenkomstig het in de branche geldende tarief.

VIII AANKOMST VOORWERPEN IN ATELIER, VERVOER EN
EMBALLAGE
8.1 Voorwerpen waarop de overeenkomst betrekking heeft worden, na
aankomst in het atelier van opdrachtnemer, gezamenlijk door
opdrachtgever en opdrachtnemer uitgepakt. Indien opdrachtgever, na
daartoe te zijn uitgenodigd, niet aanwezig is bij het uitpakken, zal
opdrachtnemer niet aansprakelijk zijn voor enige schade die bij of door
dat uitpakken optreedt en wordt de staat van dat voorwerp of die
voorwerpen vermoed te zijn overeenkomstig de bevindingen van
opdrachtnemer.
8.2 Voorwerpen waarop de overeenkomst of de offerte betrekking hebben
reizen te allen tijde voor rekening en risico van opdrachtgever
ongeacht het terzake op de vervoersdocumenten vermelde.
8.3 Indien naar het oordeel van opdrachtnemer speciale emballage
z.o.z.
Deze voorwaarden zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel Amsterdam onder dossiernummer 34229718, april 2006.
noodzakelijk is ter bescherming van de voorwerpen, wordt deze
emballage tegen kostprijs aan opdrachtgever in rekening gebracht en
niet teruggenomen.

IX UITBESTEDING WERK AAN DERDEN
9.1 Opdrachtnemer is gerechtigd om de opdracht, dan wel een gedeelte
daarvan, door een derde eveneens onder de bepalingen van de
Algemene Voorwaarden te laten uitvoeren, mits hij zulks van tevoren
aan opdrachtgever heeft kenbaar gemaakt en deze niet binnen een
redelijke termijn daartegen bezwaar maakt.

X AANSPRAKELIJKHEID
10.1 Opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor schade aan de hem
toevertrouwde voorwerpen waarop de overeenkomst of de offerte
betrekking hebben, noch tijdens het transport daarvan, noch tijdens de
uitvoeringswerkzaamheden of de opslag van die voorwerpen, en
opdrachtgever dient desgewenst zelf voor passende verzekering zorg
te dragen, een en ander behoudens voorzover opdrachtgever en
opdrachtnemer schriftelijk anders zijn overeengekomen.
10.2 De aansprakelijkheid van opdrachtnemer, in geval hij bij de uitvoering
van de opdracht toerekenbaar is tekort geschoten, is beperkt tot het
bedrag dat ten hoogste drie maal de waarde bedraagt van het aan de
uitvoering van de opdracht verbonden honorarium, exclusief kosten.
10.3 Opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor schade die het gevolg is van
overmacht of van handelen of nalaten van door opdrachtnemer
ingeschakelde derden. Opdrachtnemer is gehouden om, wanneer
terzake een schadeaanspraak jegens een derde geldend zou kunnen
worden gemaakt, die aanspraak over te dragen aan opdrachtgever die
voor eigen rekening en risico die aanspraak kan vervolgen.
Opdrachtnemer is evenwel gerechtigd om in voorkomende gevallen
een overeenkomst met een derde te sluiten waarbij die derde zijn
aansprakelijkheid uitsluit of beperkt. Opdrachtnemer zal nimmer
aansprakelijk zijn voor handelen of nalaten van personeelsleden,
behoudens in het geval dat voor dat handelen of nalaten een
verzekering is afgesloten. In dat geval is de aansprakelijkheid van
opdrachtnemer beperkt tot het bedrag dat onder de desbetreffende
polis wordt uitgekeerd.
10.4 Elke aansprakelijkheid is uitgesloten voor adviezen die bij de uitvoering
van de overeenkomst of als uitvloeisel daarvan worden gegeven.

XI RECLAMES
11.1 Opdrachtgever is gehouden om, tijdens de uitvoering van de
overeenkomst wanneer opdrachtnemer daarom verzoekt en voorts
terstond na voltooiing van de werkzaamheden, het voorwerp of de
voorwerpen waarop de overeenkomst betrekking heeft te inspecteren
op gebreken en bij aanwezigheid daarvan opdrachtnemer terstond
schriftelijk op de hoogte te stellen.
11.2 Opdrachtgever wordt geacht de staat van het voorwerp of de
voorwerpen te hebben geaccepteerd en ziet af van alle aanspraken
terzake, indien hij niet binnen één maand nadat hij het voorwerp of de
voorwerpen heeft geïnspecteerd dan wel had kunnen inspecteren,
schriftelijk aan opdrachtnemer bezwaren kenbaar heeft gemaakt.
11.3 Opdrachtnemer dient te allen tijde in staat te worden gesteld het
voorwerp te inspecteren naar aanleiding van bezwaren.
11.4 Opdrachtgever dient, bij gebleken bezwaren, opdrachtnemer in staat
te stellen te allen tijde de werkzaamheden die nodig zijn voor herstel
of voltooiing uit te voeren, bij gebreke waarvan opdrachtgever geen
aanspraak kan maken op herstel, voltooiing of schadevergoeding.
11.5 De werkzaamheden van opdrachtnemer zijn gericht op het uitvoeren
van een inspanningsverplichting, hetgeen met zich meebrengt dat
opdrachtgever geen aanspraken geldend kan maken indien het
voorwerp of de voorwerpen na uitvoering van de werkzaamheden niet
voldoet of voldoen aan de redelijke verwachtingen die partijen of één
van hen bij het aangaan of bij het uitvoeren van de overeenkomst
daaromtrent hebben. Enige mededeling van opdrachtnemer over het
resultaat of de houdbaarheid daarvan zal niet mogen worden uitgelegd
als een garantie, tenzij opdrachtnemer dat uitdrukkelijk en schriftelijk
heeft laten weten.

XII OVERMACHT
12.1 Overmacht geeft aan opdrachtnemer de keuze om de overeenkomst
ontbonden te verklaren, dan wel de uitvoering daarvan op te schorten,
totdat de overmachtsituatie heeft opgehouden te bestaan.
12.2 Onder overmacht worden in het bijzonder begrepen geheel of
gedeeltelijke arbeidsongeschiktheid van opdrachtnemer,
natuurrampen, belemmeringen in het vervoer, geheel of gedeeltelijke
werkstakingen, oproer, oorlog en vergelijkbare omstandigheden, en
meer algemeen omstandigheden buiten de invloedssfeer van de partij
die zich op overmacht beroept en die maken dat de andere partij niet
in redelijkheid nakoming kan verlangen.

XIII ANNULERING
13.1 Opdrachtgever is bevoegd de overeenkomst tussentijds te beëindigen.
In dat geval is hij gehouden om aan opdrachtnemer de door hem
gemaakte kosten te vergoeden en het aan de werkzaamheden tot het
tijdstip van annulering verbonden honorarium te betalen. Voorts is
opdrachtgever in dat geval gehouden om opdrachtnemer de gederfde
winst en/of het geleden verlies te vergoeden, alsmede opdrachtnemer
te vrijwaren tegen aanspraken van derden als gevolg van het
beëindigen van de opdracht.

XIV RETENTIERECHT
14.1 Opdrachtnemer is gerechtigd voorwerpen van opdrachtgever onder
zich te houden, totdat opdrachtgever alle kosten en honoraria waarop
opdrachtnemer aanspraak heeft terzake van de overeenkomst dan wel
van andere overeenkomsten, onder zich te houden tot het tijdstip dat
opdrachtgever aan al zijn verplichtingen jegens opdrachtnemer heeft
voldaan.
14.2 Opdrachtnemer is bevoegd om, wanneer opdrachtgever terzake van
zijn betalingsverplichtingen in verzuim is en niet binnen dertig dagen
na daartoe te zijn aangemaand aan zijn verplichtingen voldoet, het
voorwerp of de voorwerpen bestens te verkopen en is onherroepelijk
daartoe gemachtigd. Opdrachtnemer is bevoegd om met de opbrengst
van de verkoop al zijn vorderingen op opdrachtgever te verrekenen en
is gehouden tot afdracht van het meerdere binnen dertig dagen na
ontvangst van de koopprijs.

XV BETALING
15.1 Opdrachtgever is gehouden tot contante betaling van het
verschuldigde bij het in ontvangst nemen van het voorwerp of de
voorwerpen, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen. Indien is
overeengekomen dat betaling niet geschiedt bij aflevering en geen
andere termijn is overeengekomen dan wel door opdrachtnemer is
vastgesteld, dient betaling te geschieden binnen 14 dagen na
dagtekening van de factuur.
15.2 Bij niet-naleving van de verplichting tot contante betaling bij aflevering
dan wel overschrijding van een betalingstermijn van 14 dagen dan wel
overschrijding van de overeengekomen of door opdrachtnemer
vastgestelde betalingstermijn is opdrachtgever van rechtswege in
verzuim, zonder dat een nadere ingebrekestelling zal zijn vereist.
Verzuim treedt van rechtswege eveneens in indien deelbetalingen zijn
overeengekomen en enige termijn voor deelbetaling zal zijn
overschreden.
15.3 In geval van verzuim is opdrachtgever naast de hoofdsom de wettelijke
rente over het openstaande bedrag verschuldigd, indien
opdrachtnemer voor het incasseren van zijn vorderingen een beroep
doet op de bijstand van derden is bovendien een bijdrage in de
daardoor ontstane kosten verschuldigd, gefixeerd op 15% van de
verschuldigde hoofdsom.
15.4 Opdrachtnemer is gerechtigd om een eigen verplichting tot afgifte op
te schorten alsmede zijn werkzaamheden op te schorten indien
opdrachtgever in verzuim is met betrekking tot de nakoming van zijn
verplichtingen uit hoofde van de overeenkomst dan wel uit hoofde van
enige andere overeenkomst met opdrachtnemer. Opdrachtnemer is
voorts bevoegd, in geval van verzuim, de overeenkomst te ontbinden
in welk geval opdrachtgever gehouden is de daaruit voortvloeiende
schade aan opdrachtnemer te vergoeden.
15.5 Opdrachtnemer is te allen tijde gerechtigd het voorwerp of de
voorwerpen waarop de overeenkomst betrekking heeft terug te
nemen, wanneer opdrachtgever in verzuim is. Opdrachtnemer is door
opdrachtgever gemachtigd om zich toegang te verschaffen tot de
plaats waar het voorwerp of de voorwerpen zich bevinden of waarvan
color: rgb(51, 51, 51); font-family: helvetica, arial, sans-ser